ΒΙΟΑΕΡΙΟ
Η εταιρεία ΒΙΟ. ΒΕΡ. ΑΕ μέλος του ομίλου BellasGroup δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2021 στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της διαχείρισης οργανικών αγροτικών και αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων.

Στόχος της επένδυσης είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αυτών και η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή τους.  Η ποσότητα των αποβλήτων, ειδικά των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων της περιοχής, είναι εξαιρετικά μεγάλη και η διαχείριση αυτών αποτελεί ένα σημαντικό μέλημα για τους επιχειρηματίες.

Η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης επένδυσης έγκειται στη λεγόμενη «Διάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας», η οποία αποτελεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το βιοαέριο δημιουργείται από τη χρήση οργανικών υπολειμμάτων από αγροτοβιομηχανίες και κτηνοτροφικές μονάδες με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και από την καύση του παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Στα οφέλη της χρήσης του βιοαερίου συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων ότι από την καύση του μεθανίου δεν επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα, αλλά αντιθέτως συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

ΚΛΙΒΑΝΟΣ
Στις εγκαταστάσεις του Βιομηχανικού Σφαγείου λειτουργούν δύο πυρολυτικοί κλίβανοι υψηλής δυναμικότητας. Η μέθοδος της πυρόλυσης έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για το περιβάλλον, καθώς οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αποβλήτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής είναι σαφώς μειωμένες.